{ name: 'Article' }

Ang siyang ganap na paglaya ay nasa mga pangkaraniwang Maria, silang sama-sama at tuloy-tuloy na kumikilos kasama ang iba pang sektor ng mamamayan upang umaklas. (Dibuho ni Lara Marie Cueva)