{ name: 'Article' }

Walang anumang pagtinag o pagbuwag ang makagagapi sa tindig ng kabataang pursigidong kumalas mula sa pagkakagapos ng mga mapangsikil na estado. (Dibuho ni Justin Delas Armas)