{ name: 'Article' }

Sa pagtindi ng pandarahas at paglabag sa karapatang pantao, kinilala ng kabataang aktibista noon ang pangangailangan ng mas mahigpit na pagkapit sa prinsipyadong pagsulong sa pagpapalaya ng bansa. (Dibuho ni Rona Pizarro)