{ name: 'Graphic Article' }

Sasalubong sa mga Iskolar ng Bayan ang mapang inilatag ng rehimen--tigib ng militarisasyon at komersyalisasyon. Tinatawag ang kagyat na pagsalungat ng mga iskolar at lumikha ng espasyong para sa lahat

First Day Fight

Oct 21, 2023

Sasalubong sa mga Iskolar ng Bayan ang mapang inilatag ng rehimen--tigib ng militarisasyon at komersyalisasyon. Tinatawag ang kagyat na pagsalungat ng mga iskolar at lumikha ng espasyong para sa lahat.

More Illustrations
More from Comics