{ name: 'Graphic Article' }

First Day Fight

Oct 21, 2023

Sasalubong sa mga Iskolar ng Bayan ang mapang inilatag ng rehimen--tigib ng militarisasyon at komersyalisasyon. Tinatawag ang kagyat na pagsalungat ng mga iskolar at lumikha ng espasyong para sa lahat

More Illustrations
More from Comics