{ name: 'Graphic Article' }

Pilit nilalabo ng mga propaganda ng mga imperyalistang bayan ang laban ng mga Palestino para sa pambansang kalayaan.

Free Palestine

Nov 30, 2023

Pilit nilalabo ng mga propaganda ng mga imperyalistang bayan ang laban ng mga Palestino para sa pambansang kalayaan.

Unang nailathala ang dibuhong ito bilang pabalat ng ikalima at anim na isyu ng Collegian Tomo 101 noong ika-13 ng Nobyembre, 2023.

More Illustrations
More from Comics